algemene voorwaarden

Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden van Gym Boutique te accepteren en gelezen te hebben en een overeenkomst, hierna ook genoemd lidmaatschap of abonnement, met Gym Boutique te hebben afgesloten aan de navolgende voorwaarden.

Artikel 1:

Inschrijving Aanmelding vindt plaats door het inschrijvingsformulier volledig in te vullen. Dit kan zowel in de vestiging te Pittem of via onze website: https://gymboutique.clubplanne... het inschrijvingsformulier in te vullen en te versturen naar Gym Boutique verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij hiermee akkoord gaat. Jongeren onder de 16 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd.

Artikel 2:

Betalingsvoorwaarden De betaling van de verschuldigde bedragen dient per overeengekomen termijn bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuw termijn. Betaling dient te geschieden via bankkaart, doorlopende opdracht of cash aan de balie. In geval van betaling via domiciliëring dient het lid een mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen, te ondertekenen en dit document uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst over te maken aan Gym Boutique. Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan: Gym Boutique om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid volgens de opdrachten van Gym Boutique. Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo binnen de 14 dagen van de maand te vereffenen. Hiervoor wordt 15 euro administratiekosten aangerekend. Indien het lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt € 20 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert. Indien het lid nalaat gedurende 1 maand de verschuldigde bedragen te betalen, zal het lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van €75 en 15% verwijlinteresten, onverminderd het recht van Gym Boutique om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter incasso of aan een raadsman ter invordering overgemaakt. Alle eventuele kosten welke door Gym Boutique worden gemaakt teneinde nakoming van verplichting van de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de sporter. Daarenboven kan Gym Boutique wegens niet nakomen van de betaalverplichtingen de inschrijver de toegang tot de vestiging ontzeggen en de overeenkomst laten ontbinden (minnelijk of gerechtelijk).

Artikel 3:

Duur van de overeenkomst en wijze van beëindigen Een lidmaatschap bij Gym Boutique is in beginsel een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier dewelke automatisch wordt opgezegd tegen de einddatum van de overeenkomst. Gym boutique behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap of negeren van instructies van de aangestelde van Gym Boutique onmiddellijk te beëindigen waarbij eventuele batige saldi op de lidgelden aan Gym Boutique verworven blijven ten titel van schadevergoeding, onverminderd het recht van Gym Boutique om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

Artikel 4:

Wijzigingen – openingstijden: Gym boutique behoudt zich het recht voor om onder andere de openingstijden, tarieven, algemene voorwaarden, aanbod groepslessen, huisregels,… te wijzigen zonder dat hiervoor een compensatie kan gevraagd worden. De openingstijden zijn zijn online terug te vinden.

Artikel 5:

Risico & aansprakelijkheid Het gebruik maken van de apparatuur of het betreden van het gebouw is geheel voor eigen risico van het lid. Gym boutique streeft naar een degelijk onderhoud van het gebouw en de toestellen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van eventuele tekortkomingen aan het door haar ter beschikking gesteld materieel. Gym boutique, zijn medewerkers of aangestelde aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. De deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Gym Boutique, medisch te laten keuren. Ieder lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke gesteldheid. De fitness coaches zijn geen medici en geven slechts indicatieve aanwijzingen zonder medische verantwoordelijkheid; niettemin dienen de instructies van de coaches strikt te worden gevolgd o.a. indien zijn aan een lid bepaalde beperkingen voorstellen. Minderjarigen zullen steeds onder toezicht van hun ouders of door deze aangestelde begeleiders moeten blijven en op geen enkele wijze enige storing aan andere leden mogen veroorzaken; Gym Boutique kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of door deze minderjarigen. Gym boutique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Dit voor zowel binnen het centrum als op de parking. Het lid kan wel aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan eigendommen van Gym Boutique of van haar aangestelde.

Artikel 6:

Spelen - acties Prijzen van ter plaatse georganiseerde evenementen, spelen enz kunnen slechts in ontvangst worden genomen indien de winnaar nog beschikt over een geldig abonnement op datum van de prijsuitreiking; dergelijke prijzen of tegoeden op basis van een puntensysteem zijn strikt persoonsgebonden en tevens afhankelijk van een rechtsgeldig lidmaatschap (tenzij anders vermeld). Alle promoties of andere aanbiedingen zullen beperkt blijven tot hun concrete toepassing en de periode waarop ze betrekking hebben. Ze zijn nooit cumuleerbaar en niet van toepassing voor clubs, verenigingen, scholen en bedrijven tenzij anders vermeld. De prijzen kunnen in geen geval worden geruild of omgewisseld in contant geld

Artikel 7:

Contact Het is mogelijk dat de deelnemer benaderd wordt, telefonisch, per e-mail of anderszins, zodat Gym Boutique de mogelijkheid heeft de deelnemer gemotiveerd en betrokken te houden om zijn/haar gezondheidsdoelen te (blijven) behalen. Gym boutique gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992.

Artikel 8:

Terugbetaling Abonnementen of beurtenkaarten kunnen nooit terugbetaald worden en zijn nooit overdraagbaar aan derden. Mits voorlegging van een doktersbriefje kan deze termijn uitzonderlijk worden bevroren. Een beurtenkaart heeft een geldigheidsduur van 12 opeenvolgende maanden. Niet opgebruikte beurten worden niet terugbetaald. Sporters met een beurtenkaart die niet komen opdagen en/of hun afwezigheid niet verwittigen verliezen hun beurt. Leden met een all-in abonnement die 3 maal niet komen opdagen op een groepsles waarop ze waren ingeschreven en dit niet 12 uur voor de afspraak hebben geannuleerd verliezen 1 week van hun lidmaatschap. Lessen kunnen geannuleerd worden wegens afwezigheid lesgever, te weinig deelnemers, onvoorziene omstandigheden...dit is buiten onze wil en geven geen recht op een compensatie. Cadeaubonnen, gratis beurten/maanden,....dienen opgenomen te worden in het jaar van toekenning, zoniet vervallen ze.

Artikel 9:

Geschillenregeling Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Gym boutique, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement van Brugge.

Artikel 10:

Gedragscode De gedragscode van de fitness sector kan volledig nagelezen worden op de website van de FOD economie